:: suivant >>
éditer :: []->

Burun esteti?i burundaki ?ekil bozukluklar?n? düzeltmeye yarayan bir ameliyatt?r. Güzel bir görünüm ki?inin kendisini zihnen ve ruhen iyi hissetmesine ve kendine güveninin artmas?na neden olur. Burun yüzün merkezinde bulundu?undan yüz güzelli?i i çin önemli bir organd?r ve bu yüzden estetik burun ameliyat? tüm dünyada en çok yap?lan estetik ameliyatlardan biridir.

Burun esteti?i fiyatlar? ortalamas? ameliyat?n türüne göre de?i?mektedir. Burun esteti?i konusunda uzman doktordan yard?m almak isteyen ki?iler fiyat konusunda da bilgi sahibi olmak istemektedirler. Burun esteti?i fiyatlar? konusunda birçok kriter etkili olmaktad?r. Öncelikle ameliyat?n zorluk derecesi bu konuda etkin rol oynamaktad?r. Baz? durumlarda burun esteti?i ameliyat?n?z?n bir k?sm?n? devlet kar??layabilir. Burun esteti?i hakk?nda ayr?nt?l? bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

Rinoplasti ameliyat? ile burun küçültülebilir, gerekirse büyütülebilir ve ?ekil bozuklar? düzeltilebilir.

Burun küçültme ameliyat? , esteti?e göre daha zordur. Bu aç?dan bak?ld???nda yap?sal sorunlar?n giderilmesi ve daha orant?l? bir burun olmas? için süreç biraz daha uzundur. Hastalar?n ameliyatla burun uçlar? ve burun s?rtlar? tamamen düzeltilir ve küçültülür.

Burun e?rili?i düzeltme ameliyat? septorinoplasti ameliyat? çok fazla bozuklu?un düzeltildi?i ameliyatt?r. Bu nedenle hem kullan?lan malzeme hem de ameliyat? yapacak olan uzman ekibin kalitesi bu fiyata direkt etki eder.